Πληροφορίες για το Δίπλωμα DELE-INICIAL

Pruebas I y II: Interpretación y producción de textos escritos (Pdf - 753 KB.).
Pruebas III y IV: Interpretación de textos orales y Conciencia comunicativa (Pdf - 2,68 MB.).

Nivel B1 (Inicial)
Pruebas I y II: Interpretación y producción de textos escritos (Pdf - 774 KB.).
Pruebas III y IV: Interpretación de textos orales y Conciencia comunicativa (Pdf - 1,19 MB.).

Επίπεδο Β1 (Το Escolar  απευθύνεται σε παιδιά 12-17!!)
Pruebas 1 και 2: Κατανόηση Γραπτού Κειμένου και Παραγωγή Γραπτού Λόγου-Έκθεση
Pruebas 3 και 4: Κατανόηση Προφορικού Κειμένου-Ακουστικό και Γραμματική-Λεξιλόγιο
Pruebas 5: Προφορικό

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ/ MÁS DETALLADAMENTE:

PRUEBA 1
Κατανόσηση Κειμένου
Prueba 1-A: Σύντομο κείμενο-αποσπάσματα περιοδικών ή μικρές αγγελίες-3 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή Σωστό/Λάθος.
Prueba 1-B:  Σύντομα κείμενα-αποσπάσματα μικρών αγγελιών ή διαφημήσεων-7 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή τύπου Σωστά/Λάθος.
Prueba 1-C: Ένα κείμενο που περιέχει λίστα δεδομένων (π.χ. μενού)-10 ερωτήσης πολλαπλής επιλογής ή Σωστό/Λάθος.

PRUEBA 2
Έκθεση
Prueba 2-Α Συμπληρώνεται ένα έντυπο φυλλάδιο σε μορφή αίτησης.
Prueba 2-Β Έκθεση ανάπτηξης, τύπου επιστολής. Επιλογή ανάμεσα σε δυο θέματα.

Pruebas 1-2 Διάρκεια 90 λεπτά. Ακολουθεί "descanso"-διάλειμμα 30 λεπτών


PRUEBA 3
Ακουστικό
Prueba 3-A: 10 σύντομοι διάλογοι. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Prueba 3-B: 7 Εικόνες και 7 αντίστοιχα ηχογραφιμένα κείμενα. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Prueba 3-C: Ακουστικό κειμένων πληροφοριών (δελτίο καιρού, διαφήμηση κλπ.) -3 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή τύπου Σωστό/Λάθος.
Prueba 3-D: Διάλογος 150 λέξεων-2 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής


PRUEBA 4
Γραμματική-Λεξιλόγιο
Prueba 4-A: 5 Φράσεις με πιθανή σωστή επιλογή απάντησης 1/3.
Prueba 4-B: 10 Φράσεις με λάθη είτε γραμματικά είτε λεξιλογικά. Αντικατάσταση του λάθους με τις 10 σωστές προτεινόμενες λέξεις.
Prueba 4-C: Σε διάλογο με 15 κενά απαιτείται συμπλήρωση με τη σωστή προτεινόμενη απάντηση.

PRUEBA 5
Προφορικό
Προηγούνται 10 λεπτά προετοιμασίας πριν την εξέταση που διαρκει επίσης 10 λεπτά.
4 Δοκιμασίες:
Parte 5-A: 5-6 ερωτήσεις επικοινωνίας σε λεξιλόγιο που αφορά σε: Οικογένια, Εργασία, Καθημερινότητα, Ποιό το κίνητρο εκμάθησης του υποψιφίου της ισπανικής γλώσσας...
Parte 5-B: Ανάλυση των εικόνων που έχουν δωθεί 10 λεπτά πριν την είσοδο του υποψιφίου στην αίθουσα εξαίτασης.
Parte 5 -C: Περιγραφή απο τον εξεταζόμενο μιας εικονογραφιμένης ιστορίας, 4 εικόνων.
Parte 5-D: Συζήτηση μεταξύ εξεταζόμενου και εξεταστή πάνω στο θέμα της ιστορίας που εικονογραφείται.

Βαθμολογία του διπλώματος inicial-Evaluación del diploma inicial
Prueba 1 y 2 puntos: 35 Hay que alcanzar un mínimo de/ελάχιστη βαθμολογία 24,5/35
Prueba 3       puntos: 20 Hay que alcanzar un mínimo de/ελάχιστη βαθμολογία 14/20
Prueba 4 y 5 puntos: 45 Hay que alcanzar un mínimo de/ελάχιστη βαθμολογία 31,5/45

Το δίπλωμα INICIAL απευθύνεται σε εφήβους ή ενήλικες και αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 γλωσσομάθειας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου