Τί δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιoς που ξέρει ισπανικά και θέλει να μάθει ιταλικά, και αντίστροφα? Qué dificultades puede afrontar un hispanohablante que quiere aprender italiano y viceversa Che difficoltà puo tenere un italiano che vuole imparare lo spagnolo e vicevesra

Gracias al diccionario i garzantini de mi profesora N. Rodríguez

 

Falsos amigos λέγονται οι λέξεις δύο ιδιωμάτων, που παρόλο που μοιάζουν ως προς τον ήχο και την ορθογραφία, έχουν διαφορετική έννοια. Για παράδειγμα, το ιταλικό ρήμα andare που μοιάζει πολύ στο ισπανικό ρήμα andar, στα ισπανικά σημαίνει προχωρώ, ενώ στα ιταλικά πηγαίνω.

Los falsos amigos son monemas léxicos de dos idiomas que, a pesar de sus semejanzas en su forma, tienen significados distintos. Por ejemplo, el verbo italiano  andare que se parece al verbo español andar, tiene significado distinto: andare en italiano significa ir en español mientras que andar en español signifaca camminare en italiano.

I falsi amici sono monemi lessici di due lingue che nonostante le loro somiglianze nella forma, hanno significati diversi. Ad esempio, il verbo italiano andare che assomiglia al verbo spagnolo andar, ha un significato diverso: il verbo spagnolo andar  in italiano vuol dire andare, mentre il verbo italiano andare, in spagnolo vuol dire camminare.
Español

Italiano


δωμάτιο

habitación

abitazione

σπίτι

ξαπλώνω

acostarse

accostarsi

προσεγγίζω

λάδι

aceite

aceto

ξύδι

εθισμός

adicción

adizione

πρόσθεση

κύριος

amo

amo

αγαπώ

προχωρώ

andar

andare

πηγαίνω

συλλαμβάνω

arrestar

arrestare

σταματώ

ρύζι

arroz

arrosto

ψητό

βλέπω

ver

bere

πίνω

γαϊδούρι

burro

burro

βούτυρο

Φωτογραφική μηχανή

càmara

camera

δωμάτιο

δρόμος

camino

camino

τζάκι

ακριβός

caro

caro

αγαπημένος

επιστολή

carta

carta

χαρτί

μέση

cintura

cintura

ζώνη

ντροπιασμένος

colorado

colorato

έγχρωμος

ανταγωνισμός

compito

compito

εργασία

απαντώ

contestar

contestarse

αντιτίθεμαι

κρυωμένος

constipado

costipato

δυσκοίλιος

θεραπεία

cura

cura

φροντίδα

ημέρα

día

dia

Υποτακτική του ρ.δινω

αίτηση

demanda

domanda

ερώτηση

δίνει

dona

donna

γυναίκα

εξοπλισμός

equipaje

equipaggio

πλήρωμα

στύβω

exprimir

esprimere

εκφράζω

άκρη

filo

filo

κλωστή, σύρμα

γαρίδα

gamba

gamba

πόδι

όμορφο

guay

guai

ζημιές

φυλάω

guardar

guardare

κοιτάζω

εγκυμοσύνη

embarazo

imbarazzo

αμηχανία

αμέσως

En seguida

In seguito a

κατόπιν

μακριά

largo

largo

ευρύς

λύκος

lobo

lobo

λοβός

παπαγάλος

loro

loro

εκείνοι

Μεγεθυντικός φακός

lupa

lupa

λύκαινα

αρχοντικό

mansión

mansione

εργασία

εισάγω

meter

mettere

βάζω

κοιτάζω

mirar

mirare

στοχεύω

αγόρι

mozo

mozzo

κόμβος

παζάρι

negocio

negozio

μαγαζί

ρομάτζο

novela

novella

διήγημα

κόμπος

nudo

nudo

γυμνός

γραφείο

oficina

officina

συνεργείο

άνθρωπος

hombre

ombre

σκιές

αρκούδα

oso

osso

οστό

μαλλιά

pelo

pelo

προβιά

Παίρνω μπρος

prender

prendere

παίρνω

στιγμή

rato

ratto

ποντίκι

αφαιρώ

restar

restare

παραμένω

Λαϊκό ποίημα

romance

romanzo

μυθιστόριμα

βγαίνω

salir

salire

ανεβαίνω

πάλκο

escenario

scenario

σενάριο

μοιράζω

sembrar

sembrare

φαίνομαι

λυπάμαι

sentir

sentire

αισθάνομαι

μάλλον

seguramente

sicuramente

σίγουρα

πλάτη

espalda

spalla

ώμος

πυκνός

espeso

spesso

συχνά

θερινός

estival

stivale

μπότα

ανεβαίνω

subir

subire

Υποφέρω-παθαίνω

συμβάν

suceso

seccesso

επιτυχία

ταβερνείο

tasca

tasca

τσέπη

κατάστημα

tienda

tenda

σκηνή

ταβάνι

techo

tetto

σκεπή

τυφλοπόντικας

topo

topo

ποντίκι

χαστούκι

torta

torta

τούρτα

πετσέτα

toalla

tovaglia

τραπεζομάντιλο

στομάχι

tripa

trippa

πατσάς

ακόμη

todavía

tuttavia

ωστόσο

ποτήρι

vaso

vaso

βάζο

ψήφος

τραπέζι

voto

mesa

vuoto

messa

κενό

θεία λειτουργία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου